Policy - Socialt ansvarsfulla och hållbara leveranskedjor

AB Henry Erikssons avsikt är att framställa och leverera produkter som har framställts under rättvisa förhållanden i hela produktions- och leveranskedjan till våra kunder, med respekt för både människor och miljö.

Vi strävar efter att vår Code of Conduct for Suppliers ska följas av såväl oss som våra leverantörer/tillverkare.
Vilket innebär att de varor och tjänster vi levererar skall vara producerade i enlighet med:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
  • ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
  • FN:s barnkonvention, artikel 32
  • Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
  • Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • FN:s deklaration mot korruption

Övergripande ansvar för policyåtagandet är Susanna Skrtic och Jessica Eriksson.

Vi genomför regelbundet riskanalyser genom att gå igenom, följa upp och revidera vårt styrdokument ”Riskanalys i tillverknings- och leveranskedjan”. I det styrdokumentet har vi listat alla våra leverantörer och efter analys, placerar vi dem i olika riskklasser. Från Ingen risk till Hög risk.

Vi inhämtar undertecknade ”Code of Conduct for Suppliers” från våra leverantörer för att kontrollera och säkerställa att de följer vår uppförandekod. Där det är möjligt har vi besökt och besöker leverantörer och deras produktionsavdelning. Vi har lång och god relation med många av våra leverantörer. Vilket vi upplever som positivt då det skapar förtroende och ett öppet och ärligt samarbete.

Om vi skulle identifiera en brist från policyåtagandet i leveranskedjan skulle vi ha en diskussion med leverantören angående bristen och be dem åtgärda den. Förhoppningsvis kan leverantören åtgärda bristen men om de inte kan uppfylla våra krav enligt ”Code of Conduct for Suppliers” trots krav på rättelse kommer vi meddela dem att vi måste avsluta vårt samarbete. Om en brist har upptäckts hos en leverantör och sen åtgärdats kommer vi under en period ha extra tät kontakt så att bristen inte återkommer.

För att säkerställa leverans har vi idag minst två olika leverantörer på våra produkter.

Tillagd i varukorgen